Sns Förlag

Hittade 270 böcker från Sns Förlag.


Bokomslag för Politiska partier i den europeiska författningen

Politiska partier i den europeiska författningen

 • Inbunden
  Svenska

Vilken ställning har de politiska partierna i Europeiska unionen och i den författning som håller på att ta form? Bidrar bildandet av politiska partier på europeisk nivå till att demokratisera unionen? Vilka är drivkrafterna bakom denna utveckling...

Bokomslag för Människorna på jorden : en studie av världens demografiska dynamik

Människorna på jorden : en studie av världens demografiska dynamik

 • Pocket
  Svenska

Tidigare hot om ständigt stigande världsbefolkning var felaktiga. Redan om femtio år beräknas befolkningen i världen börja krympa. Men andra hot tornar upp sig vid horisonten: Vi blir allt äldre, och försörjningsbördan för dem som arbetar kommer a...

Bokomslag för Vår världs ekonomiska historia. Del 1, Den förindustriella tiden

Vår världs ekonomiska historia. Del 1, Den förindustriella tiden

 • Inbunden
  Svenska

Denna bok skildrar ekonomin i olika delar av världen under den förindustriella tiden, från mänsklighetens begynnelse fram till omkring 1800. Vi följer hur ekonomierna i de olika världsdelarna formades och förändrades, och hur de med tiden kom att ...

Bokomslag för Stabiliseringspolitik

Stabiliseringspolitik

 • Pocket
  Svenska

Hur ska politiken bedrivas för att åstadkomma samhällsekonomisk balans med hög och jämn sysselsättning utan att inflationen tar fart? Vilken roll spelar finanspolitiken, som beslutas av regering och riksdag? Vilken roll spelar Riksbankens penningp...

Bokomslag för Mot bättre vetande - en svensk skolhistoria

Mot bättre vetande - en svensk skolhistoria

 • Danskt band
  Svenska

Med fokus på de senaste decenniernas organisatoriska reformer samt pedagogiska och politiska debatt analyseras, mot en historisk bakgrund, skolans utveckling och problem. En lättläst och faktaspäckad bok. Denna titel har tidigare givits ut av SNS...

Bokomslag för Polen

Polen

 • Pocket
  Svenska

Denna presentation av vårt grannland Polen ger historiska återblickar och beskrivningar av inrikes-, utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomi och aktuell idédebatt.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteratur...

Bokomslag för Varför föll Sovjetunionen?

Varför föll Sovjetunionen?

 • Pocket
  Svenska

Få trodde att Sovjetunionen, världens ena supermakt, skulle brytas upp i sina beståndsdelar. Hur kunde det ske? Varför gick utvecklingen så fort? Vad dolde sig bakom slagorden perestrojka och glasnost?Denna titel har tidigare givits ut av SNS förl...

Bokomslag för Varför latin?

Varför latin?

 • Pocket
  Svenska

Varför har vi lånord och varför kommer de från latin? Om latinets roll i svenskan, andra samtida språk och i Europas kultur samt dess betydelser i framtiden.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sor...

Bokomslag för Kalla kriget

Kalla kriget

 • Pocket
  Svenska

Här ges en lättillgänglig översikt över stormaktspolitiken 1945-1991 med utgångspunkt i de senaste årens internationella forskning.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Bokomslag för En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två seke

En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två seke

 • Häftad
  Svenska

Sedan slutet av 1900-talet har omvälvningar inträffat som ibland betecknats som tjänstesamhällets genombrott, ibland som den tredje industriella revolutionen kring elektroniken och ny kunskap. Denna omvandling är en del av Sveriges moderna ekonomi...

Bokomslag för Nordic Lights : Work, Management and Welfare in Scandinavia

Nordic Lights : Work, Management and Welfare in Scandinavia

 • Häftad
  Engelska

How are new forms of management received and adapted in Scandinavia? What are the consequences for workers and unions? And for productivity? And what are specific Scandinavian contributions to a decent and productive working life?Do the Swedish, S...

Bokomslag för Utländska politiska system

Utländska politiska system

 • Häftad
  Svenska

Tom

Bokomslag för Europaparlamentet

Europaparlamentet

 • Pocket
  Svenska

Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Bokomslag för Vår demokrati

Vår demokrati

 • Häftad
  Svenska

En bok om demokratins idéer och arbetsformer är ett sätt att bidra till det demokratiska samhällets självreflektion. Här samlas de viktigaste resultaten från statsvetenskaplig och angränsande samhällsforskning.Denna titel har tidigare givits ut av...

Bokomslag för Läkemedel : när är det rimligt att betala själv?

Läkemedel : när är det rimligt att betala själv?

 • Häftad

Prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård är ofrånkomligt. När är det rimligt att individen ska betala för vissa läkemedel och behandlingar ur egen ficka? Hur sådana prioriteringar ska göras är en svårlöst och politiskt känslig fråga. ...

Bokomslag för Vardagshjältar

Vardagshjältar

 • Danskt band
  Svenska

Här avslöjar journalister, poliser, höga ämbetsmän, banktjänstemän och vanliga medborgare en dold värld av korruption och ekonomiska intriger i London, Neapel, Ljubljana, Sofia och Paris. De skildrar allt från skatteparadiset Jersey till avfallsha...

Bokomslag för Terror och liberalism

Terror och liberalism

 • Storpocket
  Svenska

Den amerikanske journalisten Paul Berman hävdar att det terrorkrig som vi nu upplever är en ny variant av samma krig som sönderslet Europa under en stor del av 1900-talet mellan frihet och totalitarism.Denna titel har tidigare givits ut av SNS för...

Bokomslag för Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi

Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi

 • Häftad
  Svenska

Sverige har som klimatpolitiskt mål att fram till perioden 2008–2012 minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 4 procent jämfört med nivån år 1990. Utsläppshandel är ett viktigt instrument för att nå detta mål. Utsläppshandeln har sin ba...

Bokomslag för Jämställdhet nästa! : samhällsplanering ur ett genusperspektiv

Jämställdhet nästa! : samhällsplanering ur ett genusperspektiv

 • Danskt band
  Svenska

Med utgångspunkt från planerings- och genusteori utvecklas begrepp som vardagsliv, social reproduktion och produktion. Dessutom presenteras ett antal goda exempel.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteratu...

Bokomslag för Hur handeln formade världen

Hur handeln formade världen

 • Häftad
  Svenska

Handelns historia återges här inte utifrån politiska perspektiv, utan snarare som en evolutionär process, lika gammal som krig och religion, som kommer att fortsätta främja mänskligheten och krympa världen.Denna titel har tidigare givits ut av SNS...

Bokomslag för Informationssamhällets institutioner - Att forma ramarna för affärsverksamh

Informationssamhällets institutioner - Att forma ramarna för affärsverksamh

 • Häftad
  Svenska

Informationssamhällets institutioner Att forma ramarna för affärsverksamhet och konkurrens inom elektronisk kommunikation Tv, radio och andra medier börjar i allt större utsträckning nå oss som marksänd digital-tv och digital-radio, via bre...

Bokomslag för Etik i arbetsliv och affärer

Etik i arbetsliv och affärer

 • Danskt band
  Svenska

Tio skribenter betraktar dagens arbets- och affärsliv ur ett etiskt perspektiv. De visar att etik inte bara är en restriktion, utan också ger möjlighet till nya, långsiktigt hållbara affärer. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men i...

Bokomslag för Fånga platsen : guide till Sveriges företagsamma historia

Fånga platsen : guide till Sveriges företagsamma historia

 • Danskt band
  Svenska

Fånga platsen skildrar över tusen platser runt om i Sverige som speglar vår ekonomiska historia från vikingatid till nutid. Till spännande beskrivningar av byggnader, miljöer och museer läggs porträtt av entreprenörer kvinnor och män, svenskfödda...

Bokomslag för Vi vill inte bli gamla : som äldreomsorgen ser ut i dag

Vi vill inte bli gamla : som äldreomsorgen ser ut i dag

 • Häftad
  Svenska

Vi är rädda för att bli gamla. Vi litar inte på att samhället kommer att ge den vård och omsorg vi vill ha. Vi vill som gamla ha samma valfrihet att styra våra liv som vi haft under hela livet, men då måste vi ta mer ansvar och själva betala mer ä...

Bokomslag för Decentralisation-why and how to make it work

Decentralisation-why and how to make it work

 • Häftad
  Svenska

This book describes a way of leading and organising a company which is radically different from that practised by most companies. The starting point is that there are certain timeless human demands that should be met by any organisation. This wi...

Bokomslag för Forska lagom och vara världsbäst : Sverige inför forskningens globala strukturomvandling

Forska lagom och vara världsbäst : Sverige inför forskningens globala strukturomvandling

 • Häftad
  Svenska

I boken vill författarna formulera en samlad diskussion om den svenska kunskapssektorns tillstånd och framtida utveckling. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Bokomslag för EU:s drivkrafter : en introduktion till teorier om europeisk integration

EU:s drivkrafter : en introduktion till teorier om europeisk integration

 • Häftad
  Svenska

De problemlösande aspekterna av den europeiska integrationen lyfts fram. Dessutom presenteras de viktigaste konkurrerande vetenskapliga teorierna om EU:s motiveringsgrunder och drivkrafter mot bakgrund av den historiska utvecklingen. Denna titel ...

Bokomslag för Diktatur : om ofrihetens politiska system

Diktatur : om ofrihetens politiska system

 • Storpocket
  Svenska

Boken är främst avsedd för lärare och studerande i statsvetenskap vid universitet och högskolor, särskilt inom ämnesområdet jämförande politik. Den är också av intresse för alla som är engagerade i frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. D...

Bokomslag för Opinionsbildning

Opinionsbildning

 • Häftad
  Svenska

En bred och pedagogisk översikt över teorier och forskningsresultat som tydliggör opinionsbildningens roll i demokratin. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Bokomslag för Medierna och yttrandefriheten

Medierna och yttrandefriheten

 • Häftad
  Svenska

Sverige har en lång tradition av tryckfrihet och offentlighet, men yttrandefriheten befinner sig i dag under press. Vad får en tidning skriva om en känd skådespelare? Hur långt får tidningstecknare gå i satirer om olika religioner? Var går gränsen...

Bokomslag för Hållbarhetsmyten : varför ekonomisk tillväxt inte är problemet

Hållbarhetsmyten : varför ekonomisk tillväxt inte är problemet

 • Häftad
  Svenska

Hållbar utveckling har blivit ett nyckelbegrepp i internationell fattigdomsbekämpning. Bevarandet av ursprungliga natur- och kulturmiljöer anses av många debattörer vara en riktigare väg framåt för utvecklings-länderna än modernisering, tillväxt o...

Bokomslag för En skenande värld

En skenande värld

 • Häftad
  Svenska

Om globala förändringar och deras inverkan på hela vår tillvaro. Förändringarna är till övervägande delen positiva och bidrar till att befria kvinnorna, sprida demokratin och skapa ökat välstånd. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag m...

Bokomslag för Ägarbeskattningen och företagandet : om skatteteorin och den svenska policydiskussionen

Ägarbeskattningen och företagandet : om skatteteorin och den svenska policydiskussionen

 • Häftad
  Svenska

Ägarbeskattningen och företagandet Om skatteteorin och den svenska policydiskussionen Skatter på ägarnivå ger upphov till betydande snedvridningar i ekonomins funktionssätt. Magnus Henrekson och Tino Sanandaji menar att svenska ekonomer und...

Bokomslag för Diskriminering

Diskriminering

 • Pocket
  Svenska

En kort historisk tillbakablick beträffande diskrimineringens uttrycksformer i historien presenteras jämte reflektioner kring tänkbara framtidsscenarier. Exempel från Sverige och Europa.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår nu...

Bokomslag för Familjeföretagande : affärer och känslor

Familjeföretagande : affärer och känslor

 • Häftad
  Svenska

Bonniers, Dafgårds, H&M, Indiska, IKEA, Löfbergs Lila, Polar­bröd, Spendrups - alla är de familjeföretag, liksom de allra flesta mindre och medelstora företag i svenskt och internationellt näringsliv. Familjeföretag är också den överlägset van...

Bokomslag för Vem styr vården? : organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård

Vem styr vården? : organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård

 • Häftad
  Svenska

I Vem styr vården? ger en rad framstående forskare sin syn på hur sjukvården i Sverige styrs i dag och vilka förändringar som behövs inför framtiden. Ett genomgående tema är medborgarnas ökade förväntningar på vården, som skapar utmaningar både fö...

Bokomslag för Samhällsekonomisk analys

Samhällsekonomisk analys

 • Häftad
  Svenska

En introduktion till den samhällsekonomiska mikroteorin och dess normativa del, välfärdsteorin. Författarna presenterar såväl klassiska teorier som nyare inslag som spelteori och informationsekonomi.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag...

Bokomslag för Utopister och samhällsomdanare

Utopister och samhällsomdanare

 • Inbunden
  Svenska

En bästsäljande klassiker! Heilbroner binder samman så vitt skilda tänkare som Adam Smith och Karl Marx; temat är det som är gemensamt för olika idéer - att försöka förstå ett kapitalistiskt samhälle.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förla...

Bokomslag för Arbetslöshet

Arbetslöshet

 • Pocket
  Svenska

Författarna granskar uppfattningen att den svenska arbetsmarknadsmodellen är unik och konstaterar att arbetsmarknadspolitiken i Sverige är beroende av internationell idéutveckling och utländska förebilder.Denna titel har tidigare givits ut av SNS ...

Bokomslag för Kreativitet i tid och rum

Kreativitet i tid och rum

 • Inbunden
  Svenska

Här ges tankeväckande svar på vad kreativitet är. Blickarna riktas mot städer och platser där genomgripande förnyelse ägt rum inom konst, teknik och vetenskap.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs s...

Bokomslag för Den vite mannens börda : varför västerlandets ansträngningar att hjälp resten av världen har gjort så stor skada och så lite nytta

Den vite mannens börda : varför västerlandets ansträngningar att hjälp resten av världen har gjort så stor skada och så lite nytta

 • Häftad
  Svenska

William Easterly, en av världens mest kända utvecklingsekonomer, går här till attack mot västerlandets tragiska och övermodiga försök att omforma resten av världen till sin egen avbild.Easterly beskriver det han kallar världsfattigdomens dubbla tr...

Bokomslag för Vad bör staten göra? : om välfärdsstatens moraliska och politiska logik

Vad bör staten göra? : om välfärdsstatens moraliska och politiska logik

 • Häftad
  Svenska

Här presenteras en normativ motivering för vad staten bör göra liksom empiriskt grundade forskningsresultat om vad staten kan göra, dvs vilka välfärdsreformer som fungerar och vilka som brukar misslyckas.Denna titel har tidigare givits ut av SNS f...

Bokomslag för Till historiens försvar

Till historiens försvar

 • Pocket
  Svenska

En engagerad och nyanserad plädering för historieskrivningens möjligheter att ge oss äkta insikt om det förflutna.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Bokomslag för Federalism

Federalism

 • Pocket
  Svenska

Federalism - Pocketbiblioteket, nr 3. Federalister vill ha en styrelse i enlighet med förbundsstatens modell. Hur ser föregångsmodellerna ut i USA och Schweiz? Hur fungerar den tyska förbundsstaten? Federalt organiserade statsskick är sätt a...

Bokomslag för Inflation

Inflation

 • Pocket
  Svenska

I dag är riskerna för inflation lägre än på mycket länge, men frågan är om den låga inflationen kommer att hålla i sig. Är inflationen död? Boken ger svar på vad inflation är, hur den uppstår och vilka dess effekter är.Denna titel har tidigare giv...

Bokomslag för Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning

 • Pocket
  Svenska

En bok om lärlingsutbildningen historiskt och i nutid. Den sätts i relation till arbetsmarknadens organisation och till yrkestraditioner och rörlighetsmönster samt den nya gymnasieskolan från hösten 2011.Denna titel har tidigare givits ut av SNS f...

Bokomslag för Ekonomisk politik

Ekonomisk politik

 • Pocket
  Svenska

Den ekonomiska politikens historia i västerlandet sedan medeltiden. Tyngdpunkten ligger på 1900-talet men författaren belyser även den ekonomiska politikens innehåll under äldre dagar. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår nu...

Bokomslag för Världshandeln : Utveckling, aktörer, spelregler

Världshandeln : Utveckling, aktörer, spelregler

 • Häftad
  Svenska

Här förklaras på ett begripligt sätt hur den internationella ekonomin fungerar. Utbytet av varor, tjänster, kapital, arbetskraft och kunskap mellan olika världsdelar beskrivs.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Stud...

Bokomslag för Att lagstifta om diskriminering

Att lagstifta om diskriminering

 • Häftad
  Svenska

Denna bok handlar om olika sätt att se på diskriminering och rättvisa. Den är också ett bidrag till att öka förståelsen av tillämpningen av juridiken när det gäller diskriminering.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i...

Bokomslag för Garpar, gipskatter och svartskallar : invandrarna som byggde Sverige

Garpar, gipskatter och svartskallar : invandrarna som byggde Sverige

 • Inbunden
  Svenska

Invandrare har under alla epoker sedan medeltiden, i alla delar av landet och i praktiskt taget alla branscher haft en stor betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling.I Garpar, gipskatter och svartskallar presenteras en rad spännande människor: ...